Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2023