Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Thông báo: DSSV đủ điều kiện được dự xét, công nhận tốt nghiệp Khóa 5