Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Thông báo: Nghỉ hè 2023 và thời gian bắt đầu năm học 2023-2024