Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Chính sách riêng tư

SMP cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả người dùng ghé thăm www.smp.vnu.edu.vn. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật sau đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bởi khi còn ở lại trên trang web này, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin của bạn theo các điều khoản của chính sách này.

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn

Khi bạn đăng ký hoặc tải tài liệu từ trang web này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin về bản thân bao gồm tên, thông tin liên lạc và công ty kinh doanh hoặc nhận dạng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách sử dụng của bạn của trang web của chúng tôi cũng như các thông tin về bạn từ email hoặc thư bạn gửi cho chúng tôi.

2 . Sử dụng thông tin của bạn

Thông tin của bạn sẽ cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn truy cập vào tất cả các phần của trang web của chúng tôi và cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu . Chúng tôi cũng sẽ sử dụng và phân tích thông tin chúng tôi thu thập để chúng ta có thể quản lý , hỗ trợ, cải thiện và phát triển kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.

Đặc biệt, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn cho quan điểm của bạn về các dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng thỉnh thoảng hoặc phát triển đến các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi . Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để cho bạn biết về sản phẩm và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp có thể được quan tâm đến bạn và chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua bưu điện, điện thoại hoặc fax , cũng như qua email. Nếu bạn thay đổi tâm trí của bạn về việc bị liên lạc trong tương lai, xin vui lòng cho chúng tôi biết .

3 . Tiết lộ thông tin của bạn

Các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được tổ chức trên các máy chủ của chúng tôi tại Việt Nam và có thể được truy cập bởi hoặc cho nhân sự của chúng tôi làm việc bên ngoài Việt Nam và các bên thứ ba hoạt động đối với chúng tôi cho các mục đích quy định trong chính sách này hoặc cho các mục đích khác đã được phê duyệt của bạn. Ngoài ra chúng tôi có thể vì lý do nào đó di chuyển địa điểm lưu trữ dữ liệu ra bên ngoài của Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng các biện pháp an ninh thích hợp được đưa ra liên quan đến lưu trữ dữ liệu như vậy.

Chúng tôi cũng có thể cho phép bên thứ ba lựa chọn cẩn thận , trong đó có các công ty khác trong nhóm của chúng tôi , thỉnh thoảng liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ có thể được quan tâm đến bạn . Họ có thể liên lạc với bạn qua bưu điện, điện thoại hoặc fax , cũng như qua email. Nếu bạn thay đổi tâm trí của bạn về việc liên lạc với các công ty này trong tương lai, xin vui lòng cho chúng tôi biết.

Cuối cùng, nếu doanh nghiệp của chúng tôi tham gia vào một liên doanh, được bán hoặc sáp nhập với một thực thể kinh doanh , thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho các đối tác kinh doanh mới của chúng tôi hoặc chủ sở hữu.

Các nước ngoài Việt Nam không phải luôn luôn có luật bảo vệ dữ liệu tương tự. Tuy nhiên , chúng tôi sẽ luôn luôn thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được sử dụng bởi bên thứ ba theo quy định của chính sách này.

Trừ khi cần phải thực hiện yêu cầu từ luật pháp , chúng tôi sẽ không chia sẻ , bán hoặc phân phối bất kỳ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn.

4 . An ninh và duy trì dữ liệu

Chúng tôi sử dụng biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin của bạn khỏi những truy cập bởi những người trái phép và chống lại chế trái pháp luật , mất mát vô tình , phá hủy và thiệt hại. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn cho một thời hạn hợp lý hoặc miễn là luật pháp đòi hỏi.

5 . Truy cập và cập nhật

Bạn có quyền để xem thông tin về quý vị và bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết để đảm bảo rằng nó là chính xác và cập nhật. Nếu bạn muốn làm điều này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có quyền thực hiện theo pháp luật để tính lệ phí để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn thông tin chi tiết các thông tin chúng tôi có về bạn.

6 . Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng lên trang web và khi thích hợp , thông qua email thông báo.

7 . Liên hệ

Tất cả các ý kiến, thắc mắc và yêu cầu liên quan đến việc sử dụng của chúng tôi thông tin của bạn được hoan nghênh và cần được giải quyết để chúng tôi sử dụng các hình thức liên lạc trên trang web.