Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Mẫu đơn dành cho sinh viên

TT

Tên mẫu đơn

Phòng ban tiếp nhận

Tải file

1

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

2

Đơn xin kiểm tra kết quả học tập

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

3

Đơn xin thôi học

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

4

Đơn xin đi học trở lại

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

5

Đơn xin học chương trình thứ 2

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

6

Đơn xin mở lớp

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

7

Đơn xin học ghép lớp

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

8

Đơn xin cấp bảng điểm

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

9

Đơn xin cấp lại bảng điểm tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Download

10

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

11

Đơn xin hoãn thi kết thúc môn học, mô-đun

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

12

Đơn xin thi bù do hoãn thi

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

13

Đơn xin chuyển lớp, chuyển khóa

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

14

Đơn xin chuyển ngành

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

15

Phiếu đăng ký học lại

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

16

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

17

Phiếu học viên (chương trình ngắn hạn)

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

18

Phiếu đăng ký học giáo dục nghề nghiệp

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

19

Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện

Phòng Công tác HSSV

Download

20

Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Phòng Công tác HSSV

Download

21

Đơn xin chuyển điểm

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

22

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Download

23

Đơn xin dự xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Download