02422475888

Mẫu đơn dành cho sinh viên

 

STT

Tên mẫu đơn

Bộ phận tiếp nhận

Tải file

1

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi

Phòng Đào tạo

Download

2

Đơn xin kiểm tra kết quả học tập

Phòng Đào tạo

Download

3

Đơn xin thôi học

Phòng Đào tạo

Download

4

Đơn xin đi học trở lại

Phòng Đào tạo

Download

5

Đơn xin học chương trình thứ 2

Phòng Đào tạo

Download

6

Đơn xin mở lớp

Phòng Đào tạo

Download

7

Đơn xin học ghép lớp

Phòng Đào tạo

Download

8

Đơn xin cấp bảng điểm

Phòng Đào tạo

Download

9

Đơn xin cấp lại bảng điểm tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Download

10

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Download

11

Đơn xin hoãn thi kết thúc môn học, mô-đun

Phòng Đào tạo

Download

12

Đơn xin thi bù do hoãn thi

Phòng Đào tạo

Download

13

Đơn xin chuyển lớp, chuyển khóa

Phòng Đào tạo

Download

14

Đơn xin chuyển ngành

Phòng Đào tạo

Download

15

Phiếu đăng ký học lại

Phòng Đào tạo

Download

16

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Phòng Đào tạo

Download

17

Phiếu học viên (chương trình ngắn hạn)

Phòng Đào tạo

Download

18

Phiếu đăng ký học giáo dục nghề nghiệp

Phòng Đào tạo

Download

19

Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện

Phòng Công tác HSSV

Download

20

Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Phòng Công tác HSSV

Download

21 Đơn xin chuyển điểm Phòng Đào tạo Download
22 Đơn xin chỉnh sửa thông tin bằng tốt nghiệp Phòng Đào tạo Download
23 Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp Phòng Đào tạo Download
24 Đơn xin dự xét tốt nghiệp Phòng Đào tạo Download