Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Tin đào tạo

Thông báo chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ

Thông báo chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ

Chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ
Lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2023

Lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2023

Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2023
Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến

Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến

Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến