Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Tin đào tạo

Thông báo chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ

Thông báo chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ

Chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ
Lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2024

Lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2024

Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp năm 2024
Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến

Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến

Hướng dẫn tra cứu điểm trực tuyến