Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Sứ mạng tầm nhìn

SỨ MẠNG

Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, tiên tiến trong đào tạo và nghiên cứu khoa học sức khỏe; gia tăng và khích lệ những giá trị của đạo đức, trách nhiệm xã hội, nghiên cứu sáng tạo và hội nhập quốc tế; vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đất nước và phát triển khoa học.

TẦM NHÌN

Tới năm 2020, Khoa Y Dược sẽ trở thành trường đại học khoa học sức khỏe đa ngành, đa lĩnh vực với các hoạt động chất lượng cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và cung cấp dịch vụ. Đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước.

Từ năm 2021, nhà trường tiếp tục hoàn thiện môi trường an toàn, thân thiện, tiên tiến trong đào tạo và nghiên cứu. Thể hiện được vai trò tiên phong trong lĩnh vực y dược học trong cả nước, trong khu vực và trên thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đạo đức, trách nhiệm, sáng tạo, tin cậy.

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Cùng tạo dựng niềm tin.