Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Lịch thi kết thúc môn học, mô đun HK 2 năm học 2022 - 2023 đợt 2