Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam: Giáo dục truyền thống cách mạng, tiếp lửa yêu nước cho sinh viên