Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

TB LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN NĂM HỌC 2022 - 2023 ĐỢT 2