Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Thông báo về việc thay đổi quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ cao đẳng

Để xem chi tiết về thay đổi của quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học sinh viên vào mục "sinh viên"->"Quy chế-quy đinh" ->"Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học"