Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02422417333

Phòng Đào tạo: 02422475888

Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam: Kỷ niệm 10 năm thành lập và khai giảng năm học 2021-2022